Różnica między =, == i === w JavaScript [Przykłady]

Co to jest = w JavaScript?

Equal to (=) to operator przypisania, który ustawia zmienną po lewej stronie = na wartość wyrażenia znajdującego się po jego prawej stronie. Ten operator przypisuje lwartość do rwartości.

Na przykład pisanie a=10 jest w porządku. Jeśli napiszemy 10=10, 'a' = 10 lub 'a' = 'a', spowoduje to błąd referencji.

W tym samouczku dowiesz się:

Co to jest == w JavaScript?

Double equals (==) to operator porównania, który przekształca operandy o tym samym typie przed porównaniem.

Tak więc, kiedy porównujesz ciąg z liczbą, JavaScript konwertuje dowolny ciąg na liczbę. Pusty ciąg jest zawsze konwertowany na zero. Ciąg bez wartości liczbowej jest konwertowany na NaN (Not a Number), który zwraca wartość false.

Co to jest === w JavaScript?

=== (Triple equals) to operator ścisłego porównania równości w JavaScript, który zwraca false dla wartości, które nie są podobnego typu. Ten operator wykonuje rzutowanie typów dla równości. Jeśli porównamy 2 z '2' za pomocą ===, zwróci fałszywą wartość.

Dlaczego używać = w JavaScript?

Oto ważne zastosowania = w JavaScript:

= Operator JavaScript przypisuje wartość do lewego operandu zależy od wartości operandu dostępnego po prawej stronie. Pierwszy operand powinien być zmienną.

Podstawowym operatorem przypisania jest =, który przypisuje wartość jednego operandu do drugiego. Oznacza to, że a = b przypisuje wartość b do a.

Dlaczego używać == w JavaScript?

Oto ważne zastosowania == w JavaScript:

Operator == jest operatorem równości. Sprawdza, czy jego dwa operandy są takie same, czy nie, zmieniając wyrażenie z jednego typu danych na inne. Możesz użyć operatora == w celu porównania tożsamości dwóch operandów, mimo że nie są one podobnego typu.

Jak === działa dokładnie?

  • Ścisła równość === sprawdza, czy dwie wartości są takie same, czy nie.
  • Wartość nie jest niejawnie konwertowana na inną wartość przed porównaniem.
  • Jeśli wartości zmiennych są różnych typów, wartości są uważane za nierówne.
  • Jeśli zmienne są tego samego typu, nie są numeryczne i mają taką samą wartość, są traktowane jako równe.
  • Wreszcie, jeśli obie wartości zmiennych są liczbami, są one uważane za równe, jeśli obie nie są NaN (Nie jest liczbą) i mają tę samą wartość.

Przykład =

W poniższym programie są dwie zmienne 'a' i 'b'. Dodajemy i wypisujemy ich wartości za pomocą trzeciej zmiennej, 'c'. Suma wartości zmiennej 'a' i 'b' wynosi 7. Zatem wynik wynosi 7. |_+_|

Wyjście:

a = 2, b = 5, oblicz c = a + b i wyświetl c:

7

Przykład ==

W poniższym programie zadeklarowaliśmy jedną zmienną 'a' o wartości 10. Na koniec instrukcja a == 20 zwraca fałsz, ponieważ wartość a wynosi 10. |_+_|

Wyjście:

fałszywe

Przykład ===

W poniższym programie wartość zmiennej x wynosi 10. Jest porównywana z 10 zapisanymi w cudzysłowie, co jest traktowane jako ciąg, a zatem wartości nie są dokładnie takie same. Wynik programu jest fałszywy. |_+_|

Wyjście:

fałszywe

= Vs == VS === w JavaScript

Oto ważne różnice między =, == i ===

= == ===
= w JavaScript służy do przypisywania wartości do zmiennej.== w JavaScript służy do porównywania dwóch zmiennych, ale ignoruje typ danych zmiennej.=== służy do porównywania dwóch zmiennych, ale ten operator sprawdza również typ danych i porównuje dwie wartości.
Nazywa się to operatorem przypisaniaNazywa się to operatorem porównaniaNazywany jest również operatorem porównania
Operator przypisania może ocenić przypisaną wartośćSprawdza równość dwóch operandów bez uwzględniania ich typu.Porównuje równość dwóch operandów z ich typami.
Nie zwraca prawdy ani fałszuZwróć wartość true, jeśli oba operandy są równe. Zwróci false, jeśli dwa operandy nie są równe.Zwraca true tylko wtedy, gdy wartości i typy danych są takie same dla dwóch zmiennych.
= po prostu przypisz jedną wartość zmiennej do innej.== dokonaj korekty typu na podstawie wartości zmiennych.=== uwzględnia typ zmiennej.
== nie będzie w ogóle porównywać wartości zmiennych.== sprawdza równość dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych rozmów.Jeśli dwie wartości zmiennych nie są podobne, to === nie wykona żadnej konwersji.

KLUCZOWE RÓŻNICE:

  • = służy do przypisywania wartości do zmiennej, == służy do porównywania dwóch zmiennych, ale ignoruje typ danych zmiennej, natomiast === służy do porównywania dwóch zmiennych, ale ten operator również sprawdza typ danych i porównuje dwie wartości.
  • = jest wywoływany jako operator przypisania, == jest wywoływany jako operator porównania, podczas gdy jest również wywoływany jako operator porównania.
  • = nie zwraca prawdy ani fałszu, == zwraca prawdę tylko wtedy, gdy oba operandy są równe, natomiast === zwraca prawdę tylko wtedy, gdy obie wartości i typy danych są takie same dla dwóch zmiennych.